You are currently viewing Projekat „Upoznaj svoja prava, osnaži se, gradi mir“
Verujte ženama kada govore o nasilju

Projekat „Upoznaj svoja prava, osnaži se, gradi mir“

Godine 2011. realizovan je projekat „Upoznaj svoja prava, osnaži se, gradi mir“ uz podršku fondacije „Kvinna Till Kvinna“. Kroz niz ekukativnih radionica sa željom da devojke preuzmu odgovornost i da se što aktivnije uključe u društvene aktivnosti koje vode miru, nenasilju i sigurnoj budućnosti obrađeno je deset tema: Rod i pol, Ženska prava, Predrasude i stereotipi, Diskriminacija i obrnuti svet, Asertivnost, Nasilje nad ženama, Žene i seksualnost, Drugačija moć, Ženska mirovna politika i Žene i religija.

Naredne, 2012. godine realizovana je serija od deset radionica u okviru kojih su organizovane debate na teme koje su devojke same odabrale, a koje su za cilj imale da edukuju o pravima žena i skrenu pažnju na pojave koje su direktna posledica diskriminacije žena i da osnaže devojke za borbu protiv rodne neravnopravnosti i u njihovim ličnim životima i društvu.

Godine 2013. sprovedeno je Pilot istraživanje stavova devojaka prema pojavama koje su posledica rodne neravnopravnosti, uz očekivanja da devojke koje su bile obuhvaćene prethodno organizovaim edukativnim aktivnostima Udruženja imaju više znanja o pravima žena i da lakše prepoznaju situacije u kojima se prava ne poštuju, u poređenju sa devojkama koje nisu pohađale navedene radionice.

Naredna, 2014. godina bila je posvećena edukovanju žena angažovanih u politici i njihovo osnaživanje i emancipovanje u zajedničkim aktivnostima. Podršku za rad SOS konsultacija, stručnih savetovališta i psihosocijalne podrške deci pružilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Psihosocijalna podrška deci iz porodica i partnerskih veza u kojima je prisustno nasilje je nova usluga koja se prvi put realizovala od strane Udruženja.