[smartslider3 slider=2]

Naše usluge

Mnogo je žena i devojaka prošlo kroz našu organizaciju. Neke su se zadržale kraće,
neke duže, a neke su još uvek sa nama. Jedno je sigurno, sve one su, na neki način,
svojim radom, zalaganjem, znanjem i veštinama koje su želele da podele, obeležile i
napravile od organizacije ono što je danas. Tim organizacije Žene za mir čine sjajne
aktivistkinje.

SOS telefon

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja u porodičnim i partnerskim odnosima

Konsultacije

Individualne konsultacije sa ženama koje su preživele muško nasilje

Psihološko savetovalište

Psihološko savetovalište za žene i decu koji su preživeli bilo koji oblik nasilja u porodici

aktuelni projekti

Osnaživanje žena u prevazilaženju traume nasilja u porodici, partnerskog nasilja i/ili seksualnog nasilja (muškog nasilja nad ženama), kroz psihološku i pravnu specijalizovanu podršku.

Realizovani projekti

Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje

Po konkursu, koji je raspisan 30.06.2021. godine u okviru projekta Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje, koji finansira Austrijska agencija za razvoj sredstvima Austrijske razvojne saradnje. pokrenule smo jednu veoma važnu zagovaračku kampanju koja će biti od izuzetnog značaja za žene koje su preživele nasilje. Uspostavljanjem saradnje sa relevantnim odeljenjima Gradske uprave smo napravile veliki pomak u vidljivosti problema sa kojim se suočavaju žene žrtve nasilja. Projekat je kratko trajao za ovako važnu temu i naš plan je da sa ovom temom nastavimo i nakon realizacije projekta, sve do onog momenta dok se ne usvoji predlog mera koje su poslate Gradskoj upravi na razmatranje. Očekujemo da do kraja 2022. bude usvojen predlog mera.

Program rada sa počiniocima nasilja u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava

Projkat „Program rada sa počiniocima nasilja u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava“ realiyovan je uz podršku UNDP u trajanju od 01.10.2021. do 31.03.2021. godine. Ovaj projekat ima za cilj j sprečavanje i zaustavljanje nasilja prema ženama u Leskovcu i Jablaničkom okrugu i obezbeđivanje sigurnosti i dobrobiti žena i dece žrtava nasilja. Kroz projekat će biti uspostavljen program rada sa počiniocima nasilja uz integrisanu podršku žrtvama, na način koji je usklađen sa odredbama Istanbulske konvencije, Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Predlogom standarda rada sa počiniocima nasilja. Program će biti uspostavljen u Leskovcu prvi put od 2014. godine, ovoga puta uz blisku saradnju sa servisom za podršku ženama, kroz partnerstvo organizacija OPNA (Nacionalna mreža za programe rada sa počiniocima nasilja u porodici) i Žene za mir.

Počinioci će biti uključivani u programe preko Grupa za koordinaciju i saradnju, Centra za socijalni rad (kroz planove usluga) i Kancelarije za izvršenje alternativnih krivičnih sankcija Leskovac (na osnovu člana 73 Krivičnog zakonika, izricanje uslovne osude sa zaštitnim nadzorom). Program rada sa počiniocima nasilja će sprovoditi OPNA. Rad sa žrtvama nasilja će sprovoditi organizacija „Žene za mir“, koja će pružati savetodavnu podršku i pravnu podršku i zastupanje. Savetnica servisa za podršku žrtvama će proaktivno kontaktirati žrtve nasilja. Uz poštovanje dobrovoljnosti njihovog uključivanja, servis za podršku žrtvama će ih informisati o uslugama koje pružaju i njihovog značaja za izlazak iz nasilja.

FOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA (UAF)

FOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA

Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava (UAF) je nezavisna organizacija sa strateškim mandatom da štiti i promoviše ženska ljudska prava kroz dodelu grantova brzom reakcijom. Takođe se bavi zajedničkim inicijativama, istraživanjima i publikacijama. Utemeljen u okviru ljudskih prava i fokusiran na žene u civilnom društvu, UAF podržava braniteljke ljudskih prava koje reaguju na sukobe i krize širom sveta. Nudi hitno finansiranje kako bi se odmah odgovorilo na potrebe ugroženih braniteljki ljudskih prava.

U 2021. godini, Organizacija Žene za mir iz Leskovca je dobila grant od UAF za adaptaciju  restauraciju prostorija koja je dobila na korišćenje od grada Leskovca. Prostor nije bio uslovan, niti je ranije bio namenjen za takve uslove rada, uz pomoć ovog granta, omogućen je nesmetan rad jedne od najstarijih organizacija na teritoriji Jablaničkog okruga.

Učešće žena u smanjenju rizika od katastrofa

U okviru projekta „Učešće žena u smanjenju rizika od katastrofa“ koje je udruženje Žene za mir iz Leskovca realizovalo uz podršku misije OEBS-a u Srbiji, u periodu od 12.03.2021. do 11.10.2021. godine, izvršeno je  prikupljanje  podataka o najvećim problemima i rizicima od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti u lokalnim zajednicama, rangirani su rizici i  određena je ranjivost i kapaciteti na nivou lokalnih zajednica, a takođe su prikupljeni predlozi za poboljšanje postojećih planova za prevenciju i reagovanje kao ključan deo izgradnje otpornosti zajednice. Cilj projekta je povećano učešće civilnog društva iz Jablaničkog okruga u procesima reforme sektora bezbednosti u Srbiji kroz uvođenje rodne perspektive kao sastavnog dele koncepta ljudske bezbednosti. Realizacijom ovog projekta proizašao je Policy paper.

Strah nije opcija, prijavi nasilje

Projekat  Strah nije opcija, prijavi nasilje je uspešno realizovan uz podršku grada Leskovca, u periodu od 01.04.2021. do 31.12.2021. godine. Značaj SOS telefona  sa pratećim savetovalištima za izlazak žena iz nasilja je veliki. Potrebno je obezbediti kontinuirani rad SOS telefona i pratećih savetovališta, u skladi sa Istanbulskom konvencijom, koju je Republika Srbija potpisala. Smatramo da je vrednost preventivnih aktivnosti neprocenjiva. Kada se radi o nasilju u porodici, veoma je važno prepoznati ga i sprečiti njegovu eskalaciju. Na osnovu iskustva korisnica naših usluga, znamo da u ogromnoj većini slučajeva, fizičkom nasilju prethodi psihičko nasilje( u vidu kontrole, vređanja, omalovažavanja, ucenjivanja, pretnji…) Zbog toga je važno osposobiti žene da prepoznaju nasilje u ranoj fazi , kako bi sebe zaštitile od fizičkog nasilja i tragičnih ishoda.

Naše malo, njima je mnogo!

Tokom realizacije projekta, “Naše malo, njima je mnogo!” koji je podržao grad Leskovac od 01.04. do 31.12.2021. godine, u okviru konkretne podrške ženama žrtvama nasilja postigle smo planirane rezultate.

  1. Formirane su dve grupe žena za grupu samopomoći na osnovu intervjua sa korisnicama, prilagođeni termini sastajanja grupe prema mogućnostima većine.
  2. Održano je 12 susreta Grupe samopomoći za žene i devojke sa iskustvom nasilja u partnerskim odnosima. U radu grupe je učestvovalo 12 osoba. Psihoterapeutkinja je vodila belešku o svakoj korisnici u kojoj je evidentirala stepen individualnog napretka korisnica. Beleženi su redovni dolasci korisnica u grupi. Na poslednjem sastanku korisnice su popunile evaluacioni  upitnik, – procenile kvalitet rada u grupi i imale mogućnost da daju predloge i iznesu svoja zapažanja.
  3. Aktivnost Pomoć pomagačicama, realizovana je dva puta u trajanju od 3 sata za 10 konsultantkinja i stručnih radnica organizacije Žene za mir. Jedan deo vremena je posvećen supervizijskom radu u vezi sa radom sa korisnicama na radu SOS telefona, a drugi deo o uzrocima sindroma sagorevanja na poslu i  usvajanju tehnika relaksacije koje mogu da ublaže simptome sagorevanja na poslu.

 

Nisi ti kriva za nasilje koje ti se dešava

Javi se na SOS telefon 016/237-300 i 016/237-301

„Nikad ne sumnjajte u sposobnost male grupe ljudi da promeni svet. Naprotiv, takvi u ga jedino i menjali.“

Margaret Mid