Realizovani projekti

Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje

Po konkursu, koji je raspisan 30.06.2021. godine u okviru projekta Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje, koji finansira Austrijska agencija za razvoj sredstvima Austrijske razvojne saradnje. pokrenule smo jednu veoma važnu zagovaračku kampanju koja će biti od izuzetnog značaja za žene koje su preživele nasilje. Uspostavljanjem saradnje sa relevantnim odeljenjima Gradske uprave smo napravile veliki pomak u vidljivosti problema sa kojim se suočavaju žene žrtve nasilja. Projekat je kratko trajao za ovako važnu temu i naš plan je da sa ovom temom nastavimo i nakon realizacije projekta, sve do onog momenta dok se ne usvoji predlog mera koje su poslate Gradskoj upravi na razmatranje. Očekujemo da do kraja 2022. bude usvojen predlog mera.

Program rada sa počiniocima nasilja u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava

Projkat „Program rada sa počiniocima nasilja u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava“ realiyovan je uz podršku UNDP u trajanju od 01.10.2021. do 31.03.2021. godine. Ovaj projekat ima za cilj j sprečavanje i zaustavljanje nasilja prema ženama u Leskovcu i Jablaničkom okrugu i obezbeđivanje sigurnosti i dobrobiti žena i dece žrtava nasilja. Kroz projekat će biti uspostavljen program rada sa počiniocima nasilja uz integrisanu podršku žrtvama, na način koji je usklađen sa odredbama Istanbulske konvencije, Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Predlogom standarda rada sa počiniocima nasilja. Program će biti uspostavljen u Leskovcu prvi put od 2014. godine, ovoga puta uz blisku saradnju sa servisom za podršku ženama, kroz partnerstvo organizacija OPNA (Nacionalna mreža za programe rada sa počiniocima nasilja u porodici) i Žene za mir.

Počinioci će biti uključivani u programe preko Grupa za koordinaciju i saradnju, Centra za socijalni rad (kroz planove usluga) i Kancelarije za izvršenje alternativnih krivičnih sankcija Leskovac (na osnovu člana 73 Krivičnog zakonika, izricanje uslovne osude sa zaštitnim nadzorom). Program rada sa počiniocima nasilja će sprovoditi OPNA. Rad sa žrtvama nasilja će sprovoditi organizacija „Žene za mir“, koja će pružati savetodavnu podršku i pravnu podršku i zastupanje. Savetnica servisa za podršku žrtvama će proaktivno kontaktirati žrtve nasilja. Uz poštovanje dobrovoljnosti njihovog uključivanja, servis za podršku žrtvama će ih informisati o uslugama koje pružaju i njihovog značaja za izlazak iz nasilja.

FOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA (UAF)

FOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA

Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava (UAF) je nezavisna organizacija sa strateškim mandatom da štiti i promoviše ženska ljudska prava kroz dodelu grantova brzom reakcijom. Takođe se bavi zajedničkim inicijativama, istraživanjima i publikacijama. Utemeljen u okviru ljudskih prava i fokusiran na žene u civilnom društvu, UAF podržava braniteljke ljudskih prava koje reaguju na sukobe i krize širom sveta. Nudi hitno finansiranje kako bi se odmah odgovorilo na potrebe ugroženih braniteljki ljudskih prava.

U 2021. godini, Organizacija Žene za mir iz Leskovca je dobila grant od UAF za adaptaciju  restauraciju prostorija koja je dobila na korišćenje od grada Leskovca. Prostor nije bio uslovan, niti je ranije bio namenjen za takve uslove rada, uz pomoć ovog granta, omogućen je nesmetan rad jedne od najstarijih organizacija na teritoriji Jablaničkog okruga.

Učešće žena u smanjenju rizika od katastrofa

U okviru projekta „Učešće žena u smanjenju rizika od katastrofa“ koje je udruženje Žene za mir iz Leskovca realizovalo uz podršku misije OEBS-a u Srbiji, u periodu od 12.03.2021. do 11.10.2021. godine, izvršeno je  prikupljanje  podataka o najvećim problemima i rizicima od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti u lokalnim zajednicama, rangirani su rizici i  određena je ranjivost i kapaciteti na nivou lokalnih zajednica, a takođe su prikupljeni predlozi za poboljšanje postojećih planova za prevenciju i reagovanje kao ključan deo izgradnje otpornosti zajednice. Cilj projekta je povećano učešće civilnog društva iz Jablaničkog okruga u procesima reforme sektora bezbednosti u Srbiji kroz uvođenje rodne perspektive kao sastavnog dele koncepta ljudske bezbednosti. Realizacijom ovog projekta proizašao je Policy paper.

Strah nije opcija, prijavi nasilje

Projekat  Strah nije opcija, prijavi nasilje je uspešno realizovan uz podršku grada Leskovca, u periodu od 01.04.2021. do 31.12.2021. godine. Značaj SOS telefona  sa pratećim savetovalištima za izlazak žena iz nasilja je veliki. Potrebno je obezbediti kontinuirani rad SOS telefona i pratećih savetovališta, u skladi sa Istanbulskom konvencijom, koju je Republika Srbija potpisala. Smatramo da je vrednost preventivnih aktivnosti neprocenjiva. Kada se radi o nasilju u porodici, veoma je važno prepoznati ga i sprečiti njegovu eskalaciju. Na osnovu iskustva korisnica naših usluga, znamo da u ogromnoj većini slučajeva, fizičkom nasilju prethodi psihičko nasilje( u vidu kontrole, vređanja, omalovažavanja, ucenjivanja, pretnji…) Zbog toga je važno osposobiti žene da prepoznaju nasilje u ranoj fazi , kako bi sebe zaštitile od fizičkog nasilja i tragičnih ishoda.

Naše malo, njima je mnogo!

Tokom realizacije projekta, “Naše malo, njima je mnogo!” koji je podržao grad Leskovac od 01.04. do 31.12.2021. godine, u okviru konkretne podrške ženama žrtvama nasilja postigle smo planirane rezultate.

  1. Formirane su dve grupe žena za grupu samopomoći na osnovu intervjua sa korisnicama, prilagođeni termini sastajanja grupe prema mogućnostima većine.
  2. Održano je 12 susreta Grupe samopomoći za žene i devojke sa iskustvom nasilja u partnerskim odnosima. U radu grupe je učestvovalo 12 osoba. Psihoterapeutkinja je vodila belešku o svakoj korisnici u kojoj je evidentirala stepen individualnog napretka korisnica. Beleženi su redovni dolasci korisnica u grupi. Na poslednjem sastanku korisnice su popunile evaluacioni  upitnik, – procenile kvalitet rada u grupi i imale mogućnost da daju predloge i iznesu svoja zapažanja.
  3. Aktivnost Pomoć pomagačicama, realizovana je dva puta u trajanju od 3 sata za 10 konsultantkinja i stručnih radnica organizacije Žene za mir. Jedan deo vremena je posvećen supervizijskom radu u vezi sa radom sa korisnicama na radu SOS telefona, a drugi deo o uzrocima sindroma sagorevanja na poslu i  usvajanju tehnika relaksacije koje mogu da ublaže simptome sagorevanja na poslu.

 

Projekat „Upoznaj svoja prava, osnaži se, gradi mir“

Godine 2011. realizovan je projekat „Upoznaj svoja prava, osnaži se, gradi mir“ uz podršku fondacije „Kvinna Till Kvinna“. Kroz niz ekukativnih radionica sa željom da devojke preuzmu odgovornost i da se što aktivnije uključe u društvene aktivnosti koje vode miru, nenasilju i sigurnoj budućnosti obrađeno je deset tema: Rod i pol, Ženska prava, Predrasude i stereotipi, Diskriminacija i obrnuti svet, Asertivnost, Nasilje nad ženama, Žene i seksualnost, Drugačija moć, Ženska mirovna politika i Žene i religija.

Naredne, 2012. godine realizovana je serija od deset radionica u okviru kojih su organizovane debate na teme koje su devojke same odabrale, a koje su za cilj imale da edukuju o pravima žena i skrenu pažnju na pojave koje su direktna posledica diskriminacije žena i da osnaže devojke za borbu protiv rodne neravnopravnosti i u njihovim ličnim životima i društvu.

Godine 2013. sprovedeno je Pilot istraživanje stavova devojaka prema pojavama koje su posledica rodne neravnopravnosti, uz očekivanja da devojke koje su bile obuhvaćene prethodno organizovaim edukativnim aktivnostima Udruženja imaju više znanja o pravima žena i da lakše prepoznaju situacije u kojima se prava ne poštuju, u poređenju sa devojkama koje nisu pohađale navedene radionice.

Naredna, 2014. godina bila je posvećena edukovanju žena angažovanih u politici i njihovo osnaživanje i emancipovanje u zajedničkim aktivnostima. Podršku za rad SOS konsultacija, stručnih savetovališta i psihosocijalne podrške deci pružilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Psihosocijalna podrška deci iz porodica i partnerskih veza u kojima je prisustno nasilje je nova usluga koja se prvi put realizovala od strane Udruženja.

Projekat „ Ženska solidarnost i odgovornost za kažnjivost zločina“

U 2010. Godini smo realizovale projekat „ Ženska solidarnost i odgovornost za kažnjivost zločina“, uz „podršku Rekonstrukcija ženski fond“. Projekat se sastoji iz dve faze realizacije. Prvi deo je usmeren na podizanje svesti  u lokalnim zajednicama o zločinačkoj prošlosti koja se i dalje negira u široj javnosti kroz projekciju filma „Žene Srebrenice govore”. Drugi deo projekta je širenje ženskog prijateljstva i solidarnosti kao i planiranje budućih akcija medju aktiviskinjama Mreže Žena u crnom. Ciljne grupe su aktivistkinje Mreža Žene u crnom Leskovca, Vlasotinca, Dimitrovgrada, Kruševca, Novog Sada i Niša.

Projekat “STOP nasilju nad zenama i decom”

Godine 2010. Realizovan je projekat “STOP nasilju nad zenama i decom” uz podršku „ Kvinna Till Kvinna”. Realizovana su redovna dežurstva na SOS telefonu svakog radnog dana od 14.00 do 20.00h. Na poziv žena konsultantkinje na SOS-u vodile su podržavajući razgovor, validirale osećanja i davale informacije o mogućnostima i nadležnostima institucija, kao i tražile zajedno sa ženom najadekvatniji put za izlazak iz nasilja u odnosu na situaciju u kojij se korisnoica nalazi. Po potrebi klijentkinja ostvarivale kontakte sa nadležnim institucijama radi podrške ili posredovanja. U više slučajeva bile pratnja i podrška pri davanju izjava, ali i svedokinje na sudu za procese nasilja u porodici. Aktivnosti su realizovane u prostorijama organizacije Zene za mir.

Pravno savetovalište realizovano je dva puta nedeljno (ponedeljkom i sredom) u okviru koga su davani pravni saveti u zavisnosti od potreba žena iz domena imovinsko pravnih odnosa, razvoda braka, poveravanja dece, oko pokretanja krivičnih postupaka. Pored savetodavnih aktivnosti realizovana je i konkretna podrška u vidu pisanja tužbi za mere zaštite i krivičnih prijava za nasilje u porodici. Pravno zastupanje u slucajevima krivicnog postupka za nasilje u porodici. Aktivnosti su realizovane u prostorijama Zene za mir i po potrebi u advokatskoj kancelariji adv Jelene Cakic

Psihološko savetovalište kroz individualni rad sa korisnicama realizovano je dva puta nedeljno (utorkom i četvrtkom)  Ženama je pruzana podrška pre odluke o napuštanju nasilnika ili pre razvoda, tokom i nakon razvoda. Ženama koje imaju decu pruzana je pomoć kako bi ublažile posledice koje razvod ima po njihovu decu. Deci koja su seksualno zlostavljana, kao i zbog teškoća u adaptaciji na školsku sredinu. Grupni rad u okviru psihološkog savetovališta  kroz program podrške „Grupa samopomoći“ realizovan je jednom nedeljno (četvrtkom)  2-3h u periodu od 04.02. 2010 do 24.06.2010. (prva grupa) U julu mesecu radjeno je na formiranju nove grupe, (animiranju novih polaznica). Druga grupa pocela je sa radom 19.08 do  30.12. 2010g. Svaki susret bio je tematski isplaniran i teme su bile prilagođene potrebama grupe.  Aktivnost je realizovana u prostorijama Zena za mir.

Lekarsko savetovalište realizano jednom nedeljno (sredom) u okviru koga se realizuje kroz holisticki pristup pregleda dokumentovanje nasilja kroz formular o dokumentovanju nasilja. Takodje je pruzana podrska zenama koje nisu u mogucnosti da koriste zdravstvenu zaštitu, jer ne poseduju overene zdravstvene knjižice. Korisnicama je uzeta anamneza, popunjen dokument o nasilju, pregledani dostupni izvestaji, laboratorijski i dr. nalazi, žene su upućene na dalje konsultacije i predložena je potrebna terapija.

U saradnji sa Klubom onkoloskih bolesnika i Drustvom za borbu protiv raka realizovana su dva predavanja o nasilju u porodici i zdravsvenim posledicama. Mesto odrzavanja aktivnosti Dom zdravlja.

Projekat “ Promena kreće od nas“

Tokom 2007. godine realizovan je i program „Promena kreće od nas“ sa ciljem podsticanja mladih na aktivno uključivanje i delovanje u društvu.

Projekat „Moj izbor je sloboda“

Početkom 2008. god. realizovale smo projekat „Moj izbor je sloboda“ podržan od strane Rekonstrukcije ženski fond u okviru koga je realizovana serija radionica za osnaživanje i podsticanje mladih ljudi za preuzimanje odgovornosti i jasnog izražavanja stava u odnosu na društveni kontekst u kome živimo, radi izgradnje i širenja mirovnih i demokratskih vrednosti.

Program „Stop nasilju na ženama i decom“

Od 2008. do 2010. godine Kvinna till Kvinna podržala je program „Stop nasilju na ženama i decom“ u okviru koga i danas funkcioniše SOS telefon za žene žrtve porodičnog nasilja. U okviru programa realizuju se stručne konsultacije iz domena prava, zdravstva i psihoterapije. Uredno se vodi i revidira baza podataka u kojoj za period od 2005. od kraja 2010. imamo 1390 žena, dok je broj konsultacija 2708.
U okviru ovog programa takodje je realizovano 17 panel diskusija na celoj teritoriji Jablaničkog okruga u okviru koga je učestvovalo 210 profesionalaca iz policije, CSR i zdravstvenih ustanova. Drugi segment delovanja u okviru ovog programa bio je edukativni program za prosvetne radnike i stručnjake iz osam srednjih škola. Cilj rada je bio informisanje i razmena iskustva, kao i podsticaj na pravovremeno i adekvatno reagovanje na prepoznate situacije nasilja i važnost veze izmedju vršnjačkog i porodičnog nasilja. Kroz ovaj program prošlo je 227 učesnika. Treći segment programa imao je za cilj uspostavljanje međuinstitucionalne saradnje sa institucijama važnim za podršku žrtvama porodičnog nasilja.

PROJEKAT “ Promena kreće od nas „

Početkom 2007. godine uz podršku Rekonstrukcije ženski fond realiziovale smo program „Promene kreću od nas“ u okviru toga su realizovane radionice sa ženama koje imaju učešće u političkom životu grada sa ciljem senzibilizacije i prevazilaženja predrasuda o ulozi žena u našem društvu.

MI SMO TU ZA VAS

CILJ PROJEKTA


OSMIŠLJAVANJE I SPROVOĐENJE KAMPANJE 16 DANA AKTIVIZMA U BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA,KAO I JAČANJE INTERNIH KAPACITETA I PROMOCIJA RADA ORGANIZACIJE „ŽENE ZA MIR“

 

OPIS PROJEKTA


Projekat „ Mi smo tu za vas“ obuhvatiće aktivnosti jačanja kapaciteta, primene strategija komunikacije i promocija organizacije „Žene za mir“, iz čega će ishoditi sticanje praktičnih komunikacijskih veština članica, a što će im pomoći u razvijanju kvalitetnih odnosa sa zajednicom i omogućiti kreativnost u razvijanju već postojećih znanja. Projekat će obuhvatiti aktivnosti kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, sa posebnim osvrtom na 25. novembar – Međunarodni dan u borbi protiv nasilja nad ženama, uz korišćenje raznih komunikacijskih kanala (među kojima su mediji, društvene mreže, veb portali, direktan kontakt sa građanima i građankama),  a u saradnji sa ekspertima CRTA – timova. Program ima  za cilj osnaživanje žena i pružanje informacija o ženskim ljudskim pravima, konkretnu podršku ženama i deci žrtvama nasilja u porodici,  s ciljem uspostavljanja boljih mehanizama za podršku žrtvama kao i podsticaj mladih na aktivno uključivanje i funkcionisanje u društvu. Projekat će trajati šest meseci, a biće realizovan na teritoriji grada Leskovca / Jablanički okrug.  Kampanje će biti vidljiva i na nacionalnom i na globalnom nivou.


Ciljna grupa: Kranji korisnici,građani i građanke Jablaničkog Okruga RS,uključujući potencijalne i stvarne žrtve raznih oblika nasilja.

Mesto: LESKOVAC

Donatori: CRTA

Projekat „Stvarajmo prostore za sebe – menjamo kulturne obrasce“

Godine 2009. realizovan je projekat  „Stvarajmo prostore za sebe – menjamo kulturne obrasce“ uz podršku „Rekonstrukcija ženski fond“. U okviru projekta su sprovedene radionice na kojima su  razmatrane teme promena patrijalhalnog vrednosnog sistema, sa posebnim naglaskom na modele koje se vaspitanjem prenosi na decu.