O nama

Udruženje građana Žene za mir osnovano je 04.02.2007.godine u Leskovcu a 23.04.2007. god. i zvanično registrovano kao udruženje građana pri Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Beogradu.
Organizaciju je osnovalo 17 žena koje su iskustvo sticale od 1999. godine u drugim NVO organizacijama.
Vizija organizacije je „Jednaka prava za jednake mogućnosti za život u miru i nenasilju“.
Misija organizacije je „Promocija, edukacija i zaštita ženskih prava, i zalaganje na izgradnji mira i nenasilja“.
Početkom 2007. godine uz podršku Rekonstrukcije ženski fond realiziovale smo program „Promene kreću od nas“ u okviru toga su realizovane radionice sa ženama koje imaju učešće u političkom životu grada sa ciljem senzibilizacije i prevazilaženja predrasuda o ulozi žena u našem društvu.
Sredinom 2007. godine lokalna samouprava podržala je naš rad i omogućila tehničko opremanje organizacije i uvođenje SOS linije za žene i decu žrtve porodičnog nasilja, kroz program Fonda za razvoj Opštine Leskovac.
Krajem 2007. godine uz podršku Fondacije Kvinna till Kvinna radile smo na jačanju kapaciteta naše oganizacije kroz program „Organizacijska i tehnička podrška“.
Od 2008. do 2010. godine Kvinna till Kvinna podržala je program „Stop nasilju na ženama i decom“ u okviru koga i danas funkcioniše SOS telefon za žene žrtve porodičnog nasilja. U okviru programa realizuju se stručne konsultacije iz domena prava, zdravstva i psihoterapije. Uredno se vodi i revidira baza podataka u kojoj za period od 2005. od kraja 2010. imamo 1390 žena, dok je broj konsultacija 2708.
U okviru ovog programa takodje je realizovano 17 panel diskusija na celoj teritoriji Jablaničkog okruga u okviru koga je učestvovalo 210 profesionalaca iz policije, CSR i zdravstvenih ustanova. Drugi segment delovanja u okviru ovog programa bio je edukativni program za prosvetne radnike i stručnjake iz osam srednjih škola. Cilj rada je bio informisanje i razmena iskustva, kao i podsticaj na pravovremeno i adekvatno reagovanje na prepoznate situacije nasilja i važnost veze izmedju vršnjačkog i porodičnog nasilja. Kroz ovaj program prošlo je 227 učesnika. Treći segment programa imao je za cilj uspostavljanje međuinstitucionalne saradnje sa institucijama važnim za podršku žrtvama porodičnog nasilja.
Početkom 2008. god. realizovale smo projekat „Moj izbor je sloboda“ podržan od strane Rekonstrukcije ženski fond u okviru koga je realizovana serija radionica za osnaživanje i podsticanje mladih ljudi za preuzimanje odgovornosti i jasnog izražavanja stava u odnosu na društveni kontekst u kome živimo, radi izgradnje i širenja mirovnih i demokratskih vrednosti.
Krajem 2008. god. realizovale smo projekat „Stvarajmo prostore za sebe – menjajmo kulturne obrasce“ podržan od Rekonstrukcije ženski fond u okviru koga su realizovane radionice namenjene ženama radi promene tradicionalnog patrijarhalnog vrednosnog sistema sa posebnim osvrtom na modele koje usađujemo i prenosimo deci vaspitanjem.
Kroz program prekogranične saradnje uspostavile smo saradnju sa P.U.L.S. Fondacijom iz Pernika (Bugarska) sa kojom smo do sada imale više puta susrete i razmenu iskustava iz domena nasilja u porodici, učešćem na seminaru „Sa više znanja i umeća u rešavanju problema – trgovina ljudima“, kao i na Medjunarodnoj konferenciji „ Ljudska prava i pravo na život bez nasilja“.
Organizacija „Žene za mir“ integralni je deo Mreže žena protiv nasilja u okviru koje radimo na razmeni iskustava i mehanizmima podrške ženama žrtvama porodičnog nasilja. Svake godine smo aktivno uključene u kampanju „16 dana aktivizma za borbu protiv muškog nasilja nad ženama“ u okviru koje pored uličnog performansa realizujemo i ulične akcije podele promotivnog materijala, tribine, TV emisije, gostovanja na medijima.
Kroz aktivno učešće u aktivnostima Mreže Žena u crnom cilj nam je građenje dugačijeg i pravednijeg društva u kome prepoznajemo važnost i neophodnost suočavanja sa prošlošću, tranzicionu pravdu, sekularizam u odnosu na preteće znakove funadamentalizama i ravnopravnost u odnosu na različite vrste zloupotrebe društvene i političke moći radi nepoštovanja ljudskih, pre svega, ženskih i manjinskih grupa.
U okviru programa pronalaženja mehanizama za razmenu informacija između vladinih službi i nevladinih organizacija učestvovale smo u radu Godišnjeg operativnog planiranja (GOP) i programsko budžetiranje aktivnosti u ministarstvima u okviru koga je definisana moguća uloga ženskih NVO u procesu.
Učestvovale smo u izradi Strategije za smanjenje siromaštva i deo smo klaster programa Kontakt organizacije civilnog društva (KOCID) koji je sprovodio Tim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva i pri izradi Naconalnog plana akcije za žene.
Potpisnice smo Protokola o saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.
Članice smo Koalicije braniteljki ženskih prava koju čine braniteljke iz 26 nevladinih organizacija.